Don't forget to check out our new Palworld Database

Dostosowywanie cen

Na tej stronie możesz dostosować ceny używane przez system. Wszystkie niestandardowe ceny są automatycznie zapisywane w lokalnej pamięci przeglądarki. Zmodyfikowane ceny są wyświetlane na zielonym tle. Aby zresetować cenę, po prostu kliknij przycisk „Resetuj”. Możesz wykluczyć składniki z obliczeń, odznaczając pole wyboru obok nich.

Importuj ceny serwerów

New World Market Prices

These prices are shared by players using NWMP trading post scanner app. Only servers with recent trading data are shown.

Dostosuj ceny